Podstawowe informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych

w Eltronik Sp. z o. o.

  • Dane administratora Państwa danych osobowych:

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Eltronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. 3 Maja 3, 87-300 Brodnica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS 00000318789, NIP 8741588284, REGON 871522439, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 2500000 złotych.

Dane kontaktowe: numer telefonu: + 48 56 6498100+48 886448528, numer faksu: +48 6498140, formularz kontaktowy na stronie www.eltronik.net.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Jan Karwowski. Dane kontaktowe: numer telefonu:  +48 56 6498100, email: iodo@eltronik.net.pl.

  • Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy. Tak, aby realizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi w możliwie jak najbardziej satysfakcjonujący Państwa sposób. Przykładowo, monitorować na bieżąco prawidłowość działania usług oraz sprawnie reagować na incydenty lub awarie.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych. W szczególności: wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywania reklamacji czy zapewnienia bezpieczeństwa sieci lub usług.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów. W szczególności:

dowodowych, w razie skorzystania przez Państwa z prawa do odstąpienia od umowy, w efekcie czego uważana będzie ona za niezawartą, a Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie stosunku umownego; Zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług, tak abyście byli Państwo m.in. na bieżąco poinformowani o stanie postępowania ze złożonymi przez Państwa wnioskami oraz wszelkich zmianach w usługach i ewentualnych awariach;

Docelowo dopasowania usług do Państwa preferencji lub dobierania treści pod kątem Państwa zainteresowań (tzw. profilowanie);

Zapobiegania oszustwom, przykładowo poprzez stały monitoring systemów identyfikujących Państwa i innych abonentów;

Kontaktu bezpośredniego w celu realizacji umowy, wysłania ostrzeżeń czy powiadomień o ograniczeniu w świadczeniu usług;

Zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, przykładowo zapewnienia odporności sieci lub systemu informacyjnego na przypadkowe zdarzenia albo niezgodne z prawem lub nieprzyjazne działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych;

Zapewnienie bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych przez sieci i systemy informacyjne, przykładowo zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa dostępu”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej;

Dochodzenia roszczeń wynikających z łączącej nas umowy, w tym sprzedaży wierzytelności na rzecz innego podmiotu;

Oceny wiarygodności płatniczej, także w oparciu o dane pozyskane z innych źródeł;

Analizowania danych, m.in. na potrzeby usprawnienia świadczonych usług.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W innych celach, wówczas, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Zgodę mogą Państwo wyrazić m.in.:

w celach marketingowych, na potrzeby otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących;

W celach analitycznych, w tym badania oglądalności.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  • Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób:

Jeżeli chcą Państwo korzystać z oferowanych przez nas usług takich jak Internet, telewizja czy telefon dobrowolnie zawierają Państwo z nami umowę. Podajecie nam Państwo wówczas swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go Państwo posiadacie albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres. Oczywiście nie musicie Państwo tego robić. Jeżeli jednak nie podacie nam Państwo tych danych, przepisy prawa uniemożliwią nam zawarcie umowy i świadczenie dla Państwa usług telekomunikacyjnych oraz dokonywania stosownych rozliczeń.

W niedalekiej przyszłości oferowane przez nas usługi wraz z usługą telewizji oraz  urządzenia związane z realizacją usług w postaci dekoderów wyposażone będą dla Państwa komfortu  w tzw. System Rekomendacji oraz Wideo Na żądanie (ang. VOD – Video on Demand). Funkcjonalności te mogą podpowiadać Państwu, które audycje w tym programy telewizyjne czy filmy, mogą być dla Państwa interesujące. Jeżeli zdecydują się Państwo na korzystanie z usługi telewizji wejdziemy w posiadanie informacji i danych na temat tego co, kiedy i jak długo Państwo oglądacie.

Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług oraz sprostać Państwa oczekiwaniom umożliwiamy Państwu podanie również innych danych osobowych, takich jak np. numer telefonu czy adres e-mail co usprawnia kontakt między nami i pozwala oferować Państwu coraz to lepsze usługi.

W trakcie trwania łączącej nas umowy, możemy wchodzić w posiadanie również innych Państwa danych, takich jak:

dane transmisyjne, czyli dane o Państwa wychodzących i przychodzących połączeniach głosowych, komunikatach tekstowych i multimedialnych oraz dostępie do Internetu wraz z adresami elektronicznymi urządzeń komunikujących się między sobą, czasie trwania połączeń, ilości przesyłanych i odbieranych danych, adresach internetowych odwiedzanych stron internetowych i aktywności na nich oraz dane o urządzeniach końcowych, takich jak telefony, smartfony, tablety czy komputery  wraz z informacjami o ich oprogramowaniu;

Dane o lokalizacji, czyli dane o położeniu urządzeń końcowych, takich jak telefony czy komputery, z których Państwo korzystają;

Dane o numerze Państwa rachunku bankowego i dane o banku lub instytucji płatniczej Państwa obsługującej, jeżeli dokonują Państwo płatności na naszą rzecz za ich pośrednictwem;

Dane o rodzajach i kosztach usług takich jak wykupione przez Państwa pakiety usług, oprogramowanie zapewniające ochronę komputerów przed zagrożeniami w sieci czy inne dostawy świadczone przez innych przedsiębiorców, jeżeli zamówią Państwo te usługi za naszym pośrednictwem.

  • Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe możemy udostępniać:

Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:

podwykonawcom w procesie obsługi klienta, handlowcom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług;

Montażystom sprzętu i technikom rozprowadzającym łącza;

Podmiotom obsługującym sieci telekomunikacyjne;

Podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne;

Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi;

agencjom reklamowym;

Podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne.

Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności:

operatorom pocztowym;

Bankom i instytucjom płatniczym;

Naszym partnerom, tj. m.in. podmiotom współpracujących z nami przy świadczeniu usług;

Podmiotom nabywającym wierzytelności;

Związkowi Banków Polskich prowadzącemu Biuro Informacji Gospodarczej oraz System Dokumentów Zastrzeżonych; Krajowym Rejestrze Długów; firmom windykacyjnym:

Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzącemu Platformę Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych;

Przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub świadczącym usługę informacji o numerach telefonicznych (jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę);

  • Do jakich Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego możemy przekazywać Państwa dane osobowe

Jeżeli zdecydują się Państwo na korzystanie z naszej usługi telewizji w technologii światłowodowej Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, do spółki zarejestrowanej w Szwajcarii. Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo zapewnia odpowiedni stopień ochrony, w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO.

  • W jakich sytuacjach dokonujemy wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania:

Na dzień dzisiejszy nasza Firma nie dokonuje profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji. W przyszłości po uruchomieniu najnowocześniejszych usług, zamierzamy te czynności przetwarzania wprowadzić.

Gdy usługi, które dla Państwa świadczymy mają określone limity. Na przykład limit minut do wykorzystania w ramach abonamentu, wysyłanych wiadomości sms lub transmisji danych. Osiągnięcie tych limitów lub wyczerpanie pakietu transmisji danych w przypadku usługi dostępu do sieci Internet, nasz system automatycznie odnotowuje i w konsekwencji usługi świadczone będą dla Państwa do końca okresu rozliczeniowego wg innych niż dotychczas zasad, zgodnie z postanowieniami łączącej nas umowy;

Gdy system do monitorowania i analizy sposobu w jaki korzystają Państwo z naszych usług pozwalający nam lepiej dopasować je do Państwa potrzeb, poinformuje nas, że kilkakrotnie wykorzystali Państwo w całości wybrany przez siebie pakiet transmisji danych. W takiej sytuacji możemy przygotowywać dla Państwa korzystniejsze, spersonalizowane oferty;

Gdy korzystają Państwo z naszej wprowadzonej usługi telewizji w technologii światłowodowej, w tym tzw. Systemu Rekomendacji lub Wideo Na Żądanie (ang. VOD – Video on Demand) wówczas nasz system automatycznie monitoruje jakiego rodzaju treści Państwa zainteresowały i możemy podpowiadać Państwu, co jeszcze może Państwa zainteresować lub wyświetlać reklamy odpowiadające Państwa preferencjom;

Jeżeli nie uregulują Państwo należności z tytułu świadczonych usług nasz system na podstawie wysokości zadłużenia i jego okresu może automatycznie ograniczyć Państwu dostęp do usług lub uniemożliwić korzystanie z nich;

Jeżeli uznacie Państwo, że jakaś decyzja w stosunku do Państwa podjęta została niesłusznie lub w sposób nieprawidłowy, przysługuje Państwo prawo do jej zakwestionowania.

Jeżeli nie chcą Państwo abyśmy przygotowywali dla Państwa indywidualne oferty lub reklamy, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

  • Jak długo i na podstawie jakich kryteriów będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy robili to nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

Przykładowo, Państwa dane o wykonanych usługach telekomunikacyjnych w zakresie umożliwiającym rozpatrzenie reklamacji mamy prawny obowiązek przechowywać co najmniej przez 12 miesięcy, a w przypadku wniesienia przez Państwa reklamacji, przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporu. Podstawa prawna: art. 168 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych usług zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

  • Jakie uprawnienia Państwu przysługują i jak je zrealizować:

Udzielimy Państwu potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i dostępu do nich na Państwa wniosek, jak również dokonamy sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych.

W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:

usunięcia danych osobowych;

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

przenoszenia danych osobowych;                                                 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani realizacją, któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych.

  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Dodatkowe informacje:

Przez „RODO” rozumiemy obowiązujące w Polsce od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).