Nasza firma sprzyja osobom niepełnosprawnym

ELTRONIK jest firmą odpowiedzialną społecznie. Podejmujemy przedsięwzięcia o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym, traktując je jako nasz wkład w życie poszczególnych grup użytkowników, którzy są odbiorcami naszych usług oraz lokalnej społeczności. Do procedur obsługi abonenckiej wprowadzamy zasady, którymi będziemy posługiwać się w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Zasady te opisujemy poniżej jako zbiór regulacji, które pomogą w obopólnej współpracy pomiędzy ELTRONIK a naszymi niepełnosprawnymi Klientami.


Informujemy, iż nasze Biura Obsługi Klienta w Brodnicy i Nowym Mieście Lubawskim są przystosowane dla osób z upośledzeniem narządów ruchu. W biurach tych posiadamy w ofercie, aparaty telefoniczne przystosowane do używania przez osoby niewidome, słabowidzące, słabosłyszące i niepełnosprawne w zakresie narządów ruchu.


1. ELTRONIK przy zawieraniu Umowy o świadczenie usług telefonii stacjonarnej z Abonentem będącym osobą niepełnosprawną oferuje pomoc w skonfigurowaniu Urządzenia Abonenckiego lub uruchomieniu świadczonej Usługi, w szczególności telefonicznej. Każdorazową taką pomoc można uzyskać w Biurach Obsługi Klienta w Brodnicy i Nowym Mieście Lubawskim lub telefonicznie pod nr 56 6498100.


2. ELTRONIK w swoich Biurach Obsługi Klienta zapewnia dostęp do tłumacza polskiego języka migowego. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z udogodnienia, zobowiązana jest zgłosić zamiar skorzystania z niego w wybranym przez siebie Biurze Obsługi Klienta zapewniającym to udogodnienie, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Potrzebę tłumaczenia migowego dokonuje się w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając zgłoszenie na adres biuro@eltronik.net.pl. W przypadku braku możliwości udostępnienia udogodnienia w terminie, o który wnosi zainteresowana osoba, ELTRONIK zawiadamia o tym wyznaczając możliwy termin udostępnienia tego udogodnienia lub wskazując inny możliwy rodzaj udogodnienia.

3. ELTRONIK na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępni wzorce Umowy o Przyłącze i świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz Cennik i Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a. W przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym – przy czym za teksty autentyczne uznaje się wzorce Umowy o Przyłącze i świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz Cennik i Regulamin publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Wszystkie te dokumenty sporządzone są przy użyciu dużej czcionki dostępne są w Strefie Klienta => Dokumenty do pobrania w Dziale Udogodnień dla osób niepełnosprawnych lub klikając na poniższy link https://www.eltronik.net.pl/dokumenty/.

4. ELTRONIK na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niewidomą lub słabo widzącą, udostępnia: a) informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług, sporządzone na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym; b) szczegółowy wykaz wykonanych usług sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

5. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w pkt. 4: a) przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – ELTRONIK realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury; b) dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – ELTRONIK realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnień na rzez osób niepełnosprawnych, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, ELTRONIK przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania do wglądu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Informacje o wszystkich powyższych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, które obecnie oferuje ELTRONIK, są dostępne w Biurze Obsługi Klienta w Brodnicy i Nowym Mieście Lubawskim – w formie papierowej przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej https://www.eltronik.net.pl/dokumenty/ w Dziale udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Powyższe informacje ELTRONIK dostarczy Abonentowi będącemu osobą niepełnosprawną, na każde żądanie. Dostarczenie odbędzie się w terminie do 30 dni w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez Abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabo widzącej takie informacje będą sporządzane na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.