Dane firmy

Firma spółki: ELTRONIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna spółki: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba spółki: 87-300 Brodnica ul. 3 Maja 3

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w Rejestrze KRS: 0001016661

Regon: 871522439

Numer NIP: 8741588284

Wysokość kapitału zakładowego: 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy zł), kapitał wpłacony w całości

Działalność telekomunikacyjną prowadzimy na podstawie wpisu do Rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 1674.